Nex2us streeft er naar om met adequate toetsing een bijdrage te leveren aan betere gebouwen. Het is dan ook een integraal onderdeel van het bouwproces die start vanaf het vroege ontwerp. Alle betrokkenen bij de toetsing moeten voortdurend kunnen vertrouwen op een integer, transparant en deskundig oordeel.

Bij uw projecten is het van belang dat deze voldoen aan de regelgeving (Bouwbesluit en eventuele aanvullende eisen). Dit is niet alleen belangrijk omdat u er verantwoordelijk voor bent, maar ook omdat uw afnemer (of u als afnemer) hier recht op hebt. Wij helpen u graag bij het realiseren van uw projecten, maar ook bij het beoordelen of u krijgt wat u is beloofd.

Besluit bouwwerken leefomgeving

Met de invoering van de Omgevingswet vervalt het huidige Bouwbesluit 2012 en worden de technische bouwvoorschriften opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving, kortweg het Bbl.

Quickscan Bouwbesluit

Indien in de ontwerpfase een volledige plantoetsing (nog) niet gewenst is, of financieel niet haalbaar is, kan Nex2us u middels een quickscan alsnog adviseren bij de belangrijkste ontwerpkeuzes.

Middels een quickscan biedt Nex2us u de mogelijkheid om uw plan op de belangrijkste aspecten te laten controleren op de voorschriften uit het Bouwbesluit, zonder dat hier hoge kosten aan verbonden zijn en/of veel tijd vergt. In een quickscan wordt kort en bondig aangegeven of er voldaan wordt aan de eisen en hoe eventuele knelpunten, al dan niet gelijkwaardig, opgelost kunnen worden.

Na het vastleggen van de uitgangspunten vindt een toetsing aan de regelgeving plaats, waarbij vooral de eisen die een belangrijke invloed hebben op het ontwerp worden belicht. De aspecten op de onderdelen veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid komen aan de orde. Denk hierbij concreet aan brandveiligheid (vluchtroutes, WBDBO-eisen e.d.), toegankelijkheid, geluidwering, daglichttoetreding en de praktische bruikbaarheid (ruimteafmetingen e.d.).

Bouwplantoetsing

Een veel toegepaste werkwijze van Nex2us is een bewakingsproces van de vergunning aanvraag procedure waarin o.a. 3 toetsmomenten zijn opgenomen:

 • Stap 1: Oriënterend overleg met de verschillende partijen waarbij geïnventariseerd wordt wie welke taken heeft. Hierna wordt de taakverdeling met betrekking tot de indieningsvereisten binnen het ontwerpproces vastgelegd.
 • Stap 2 (toetsmoment 1): In VO-fase worden met name de eisen op het gebied van brandveiligheid belicht die een belangrijke invloed hebben op het ontwerp, zodat er voldoende gelegenheid is om onderzoek te doen naar mogelijke knelpunten ten opzichte van de regelgeving. Bij mogelijke knelpunten wordt richting gegeven aan mogelijke oplossingen waarmee wél aan de voorschriften kan worden voldaan zodat tot een goed definitief ontwerp kan worden gekomen. Indien gewenst (afhankelijk van de projectomvang) kan deze fase op locatie worden uitgevoerd zodat eventuele knelpunten kunnen worden toegelicht en een actieve bijdrage geleverd kan worden aan mogelijke oplossingen.
  Aanvullend wordt de taakverdeling voor de indieningsvereisten bewaakt.
 • Stap 3 (toetsmoment 2): In DO-fase wordt het plan volledig getoetst aan alle relevante voorschriften van het Bouwbesluit. In deze fase dienen tevens de benodigde (bouwbesluit)berekeningen te worden gecontroleerd. Voorschriften die niet voldoen of niet beoordeelbaar zijn, worden voorzien van een toelichting zodat duidelijk is op welke punten nog aanpassingen nodig zijn. Hierbij wordt tevens duideliijk gemaakt welke partij de aanpassing dient te verrichten waardoor niets tussen wal en schip kan komen te vallen. De resultaten uit deze toetsing worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage.
  Aanvullend wordt er een document opgesteld waaruit blijkt dat alle vereisten stukken aanwezig zijn en waarin tevens wordt vermeld waar welke informatie te vinden is.
 • Stap 4 (toetsmoment 3): In bestek- of bouwaanvraagfase kan een hertoetsing plaatsvinden waarbij het plan opnieuw wordt gecontroleerd op de knelpunten uit de vorige fase; de overige voorschriften worden eveneens voorzien van een toelichting zodat een rapportage ontstaat waaruit blijkt dat het gehele plan is getoetst aan het Bouwbesluit.

Samengevat biedt dit proces de volgende voordelen:

 • Een hogere kwaliteit van de aanvraag (volledige aanvraag) en daarmee van het ontwerp- en bouwproces;
 • Door het vroegtijdig inschakelen van een Bouwbesluittoetser kunnen fouten eerder worden gevonden, waardoor faalkosten beperkt worden;
 • Door één partij de vergunningaanvraag te laten coördineren worden de stukken van alle partijen op elkaar afgestemd en bespaart u als opdrachtgever, uw toch al schaarse, tijd.
 • De doorlooptijd van de vergunningverlening kan sneller, eerder bouwen betekent vaak besparing op de kosten;
 • Ook zal bespaard kunnen worden op de kosten van de aanvraag zelf, omdat er minder gegevens aangeleverd hoeven te worden en omdat de leges wellicht omlaag kunnen.

De resultaten van ieder van bovengenoemde vormen worden weergegeven in een overzichtelijke rapportage die geschikt is voor zowel de ondersteuning van de verschillende partijen in het ontwerpproces als indieningsstuk voor de omgevingsvergunning.