De Advies Strippenkaart (DAS)

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

DAS: De Advies Strippenkaart;
Bouwregelgeving: Bouwbesluit en Besluit Bouwwerken Leefomgeving
Diensten: Door Nex2us geleverde adviesdiensten op het gebied van bouwregelgeving die betaald worden door het in mindering brengen van strippen op DAS;
Klant De natuurlijke of rechtspersoon die met Nex2us een Overeenkomst gesloten heeft en/of die gebruik maakt van de Diensten van Nex2us;
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Klant en Nex2us, op grond waarvan Nex2us Diensten aan Klant ter beschikking stelt;
Werkdagen: Alle dagen, behalve zaterdagen, zondagen, vakanties en officiële feestdagen in Nederland

2. ALGEMEEN
Door invulling en ondertekening van de Aanvraag De Advies Strippenkaart (DAS) geeft Klant aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden betreffende De Advies Strippenkaart als in onderhavig document beschreven.

De ingevulde, ondertekende en door Nex2us bevestigde Aanvraag De Advies Strippenkaart (DAS) en onderhavige Algemene Voorwaarden vormen integraal en uitsluitend de Overeenkomst die gesloten wordt met Nex2us betreffende De Advies Strippenkaart. De inhoud en werking van De Advies Strippenkaart (DAS) wordt hierna beschreven.

De onderhavige Voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op DAS in de zin van de hierboven genoemde definities. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben De Advies Strippenkaart. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Nex2us is met het oog op het behoud en/of de verbetering van de kwaliteit van De Advies Strippenkaart diensten te allen tijde gerechtigd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te vullen of te wijzigen.

3. OVEREENKOMST
Door het sluiten van een Overeenkomst heeft de Klant het recht om gebruik te maken van de Diensten van Nex2us.

Een Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Nex2us de Aanvraag van een Klant door middel van een schriftelijke dan wel elektronische bevestiging heeft aanvaard. Nex2us is gerechtigd een aanvraag te weigeren en is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden. Een weigering zal altijd schriftelijk dan wel elektronisch aan de aanvrager bekend gemaakt worden.

4. DIENSTVERLENING
Vragen worden per e-mail gesteld of via de website. Binnen vijf werkdagen ontvangt Klant antwoord op de vraag.

Indien nodig zal Nex2us om aanvullende informatie vragen als dat nodig is voor beantwoording van de vraag. In dergelijke gevallen wordt de antwoordtermijn van vijf werkdagen opgeschort tot het moment dat de gevraagde informatie ontvangen is. Klant zal via e-mail van een opschorting van de antwoordtermijn in kennis gesteld worden.

Na beantwoording van de vraag ontvangt Klant via e-mail een bevestiging dat de vraag beantwoord is. Bij deze antwoordbevestiging wordt mede vermeld hoeveel strippen de beantwoording van de vraag gekost heeft en hoeveel strippen Klant nog over heeft.

Het aantal strippen dat voor de beantwoording van de vraag gebruikt is, is afhankelijk van de tijd die Nex2us besteedt aan de beantwoording van de vraag. Eén strip is maximaal 15 minuten adviestijd waard. Het vaststellen van het uiteindelijke aantal strippen dat de beantwoording van een vraag kost, is ter beoordeling van Nex2us.

Indien bij ontvangst van de vraag door Nex2us vastgesteld wordt dat beantwoording meer dan 60 minuten en dus meer dan 4 strippen zal kosten, zal Nex2us Klant voorstellen de vraag om te zetten in een adviesopdracht. Er zijn dan twee mogelijkheden:

  • Klant gaat akkoord met het voorstel voor een adviesopdracht. De vraag komt dan te vervallen en er zullen geen strippen in vermindering gebracht worden.
  • Klant gaat niet akkoord met het voorstel voor een adviesopdracht. Nex2us beantwoordt de vraag dan op de hiervoor beschreven wijze.

Indien Nex2us bij ontvangst van de vraag vaststelt dat de vraag een ander onderwerp betreft dan de Bouwregelgeving en/of buiten haar expertise ligt, zal Nex2us dit zo spoedig mogelijk via e-mail aan Klant melden. Er worden dan geen strippen in rekening gebracht.

5. GEBRUIKSRECHT
DAS is een betaalsysteem voor kortdurende adviesdiensten op het gebied van de Bouwregelgeving. Eén strip op de strippenkaart geeft een ieder het recht om gedurende 15 minuten gebruik te maken van de Diensten van Nex2us.
Voor de geldigheidsduur van de DAS verkrijgt de Klant het exclusieve, niet-overdraagbare recht tot het stellen van vragen op het gebied van bouwregelgeving (Woningwet, Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit) volgens de overeenkomst bepaald.

6. INWERKINGTREDING EN LOOPTIJD
Een DAS gaat in op het moment dat de Overeenkomst als bedoeld onder punt 3 van deze Voorwaarden gesloten is. Een DAS blijft twaalf maanden geldig. Na twaalf maanden vervallen alle rechten op het gebruik van betreffende DAS. Eventuele niet gebruikte strippen komen te vervallen; restitutie van niet gebruikte strippen is niet mogelijk.

7. VERGOEDING EN BETALING
De vergoeding die Klant verschuldigd is voor het gebruik van DAS, wordt vastgesteld op DAS is van de tarieven zoals vermeld in de tarievenlijst van Nex2us. Alle tarieven en prijzen zijn exclusief BTW. Nex2us is gerechtigd om de tarieven voor DAS jaarlijks te wijzigen.

De verschuldigde vergoeding dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Bij het niet of slechts gedeeltelijk gebruik maken van de DAS is restitutie van (gedeelten van) de betaalde vergoeding niet mogelijk.

Door invulling en ondertekening van de Aanvraag De Advies Strippenkaart (DAS) verplicht Klant zich tot het voldoen van de vergoeding. Deze vergoeding dient binnen 30 dagen na ondertekening van de Aanvraag De Advies Strippenkaart (DAS) overeenkomst voldaan te worden. Bij niet of niet-tijdige betaling is Klant vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van Klant met een minimum van 15% van het factuurbedrag en in elk geval van 125 euro.

Indien Nex2us de aanvraag weigert, is zij gebonden reeds betaalde betalingen binnen 30 dagen na weigering te restitueren.

8. AANSPRAKELIJKHEID
Nex2us verplicht zich haar Diensten naar beste weten en met de grootste zorg uit te voeren. Voor de beantwoording van de gestelde vragen is Nex2us afhankelijk van de door de Klant geleverde informatie. Nex2us kan daarom niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de geleverde Diensten en is dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Nex2us, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van geleverde Diensten. Klant zal haar cliënten die kennisnemen van door Nex2us geleverde Diensten hierop wijzen en vrijwaart Nex2us tegen alle aanspraken van haar cliënten dienaangaande. Indient Nex2us desalniettemin aansprakelijk mocht zijn jegens Klant, is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Informatie die van essentieel belang is voor Klant c.q. haar cliënten dient altijd door Klant op juistheid te worden geverifieerd.

Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, wordt elke aansprakelijkheid van Nex2us uitgesloten voor vergoeding van indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade en gederfde winst, voortvloeiende uit geleverde Diensten.

9. OVERMACHT
Nex2us is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken waarop Nex2us geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nex2us niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte wordt daaronder ook begrepen.

Nex2us heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Nex2us haar verplichtingen had moeten nakomen.
Klant en Nex2us kunnen, gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien de periode langer duurt dan één maand, is Klant gerechtigd de vraag in te trekken, zonder dat daarbij strippen in mindering gebracht worden op de DAS.

Wanneer Nex2us ten tijde van het intreden van overmacht de vraag reeds (gedeeltelijk) beantwoord heeft, zal zij dit (gedeeltelijke) antwoord ter beschikking van Klant stellen. In dat geval worden de reeds gebruikte strippen in mindering gebracht op de DAS.

10. ONTBINDING
Wanneer Klant, door wat voor omstandigheden dan ook, niet langer in staat is gebruik te maken van de DAS, is Nex2us gerechtigd doch niet verplicht om de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Wanneer de Overeenkomst eenzijdig ontbonden wordt door Nex2us, zal zij reeds betaalde vergoeding aan Klant terugbetalen naar rato van het aantal strippen dat nog openstaat op de DAS.

Nex2us kan de Overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden indien Klant na door Nex2us schriftelijk tot nakoming gemaand te zijn haar verplichtingen jegens Nex2us niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, Klant in liquidatie verkeert, surséance van betaling c.q. haar faillissement heeft c.q. is aangevraagd, zij haar bedrijf geheel of gedeeltelijk staakt of indien een derde ongeoorloofd gebruik maakt van de Overeenkomst aangegaan door Klant.

11. DIVERSEN
Nex2us kan haar rechtsverhouding tot Klant en de afzonderlijke rechten en verplichtingen die Nex2us aan die rechtsverhouding ontleent aan een derde overdragen.

Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die tussen Nex2us en Klant ontstaan voortvloeiend uit de Diensten en of de uitleg of uitvoering daarvan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft Nex2us Klant een termijn van een maand nadat Nex2us zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.