Brandveiligheid

Het onderwerp brandveiligheid is één van de belangrijkste aspecten met betrekking tot veiligheid bij het ontwerpen, bouwen en in stand houden van uw gebouw. De eisen die de regelgeving stelt aan de brandveiligheid van een gebouw kunnen bepalend zijn voor het ontwerp ervan. Het is daarom raadzaam dat u reeds in een vroeg stadium de brandveiligheid van uw ontwerp laat beoordelen door een gespecialiseerde professionele partij die met oplossinggerichte adviezen uw ontwerpproces in goede banen kan leiden.

Nex2us kan u helpen bij het maken van de juiste keuzes in de ontwerpfase waardoor dure ingrepen in de DO-fase en problemen bij de aanvraag om omgevingsvergunning vermeden kunnen worden. In elk stadium van het bouwproces zullen wij de opdrachtgever adviseren over alle denkbare zaken die te maken hebben met brandveiligheid. In nauwe samenspraak met de betrokken partijen, zoals de opdrachtgever en de brandweer, streven we naar optimale veiligheid tegen aanvaardbare kosten.

Afhankelijk van uw wens, stadium waarin het project zich bevindt, type bouwproject en het aanwezige budget bieden we deze dienst in verschillende vormen aan. Hierbij kunt denken aan een quick-scan, een volledige brandveiligheidsrapportage ten behoeve van indiening of juist een adviesrapport waar op detailniveau wordt aangegeven welke maatregelen getroffen dienen te worden om uw bestaande gebouw weer voldoende brandveilig te maken.

Daarbij zien we de wettelijke voorschriften slechts als een beginpunt. Mocht het project niet aan de voorschriften voldoen, dan passen we, indien mogelijk, methodes toe om een gelijkwaardig veiligheidsniveau aan te tonen.

Naast toetsing aan en advisering over de reguliere bouwregelgeving, zoals het Bouwbesluit, kan Nex2us u ook adviseren op het gebied van:

 • Beheersbaarheid van brand
  Voor het bepalen van de maximale grootte van brandcompartimenten aan de hand van het brand­beveiligingsconcept ‘Beheersbaarheid van brand’ wordt de te verwachten vuurbelasting berekend. Vervolgens wordt bepaald wat de brandwerendheid van de scheidingsconstructies moet zijn.
 • Brandoverslag
  In de regelgeving worden eisen gesteld met als doel brandoverslag (het uitbreiden van brand door de buitenlucht) te voorkomen. Nex2us kan de berekeningen uitvoeren die moeten aantonen dat aan de gestelde eisen wordt voldaan.
 • Doorstroom- en opvangcapaciteit van vluchtroutes
  Deze berekening kan bepalend zijn voor het aantal personen dat in een gebouw gelijk­tijdig aanwezig mag zijn. Het is daarom van belang dat hierbij maatwerk wordt geleverd.
 • Gebruiksvergunningen
  Nex2us ondersteunt architecten, aannemers, projectontwikkelaars en particuliere opdrachtgevers bij het verkrijgen van een gebruiksvergunning en aanverwante vergunningen.
 • Ontruimingsplan en –plattegronden
  Een ontruimingsplan beschrijft wat er precies moet gebeuren in geval van nood om alle mensen veilig uit het gebouw te krijgen. Het ontruimingsplan speelt een cruciale rol tijdens de voorbereiding op een eventuele calamiteit, maar is ook van belang tijdens een daadwerkelijke evacuatie. Nex2us kan u ondersteunen bij het opstellen van een ontruimingsplan (inclusief ontruimingsplattegronden).
 • Integraal brandveiligheidsrapport
  Alle brandveiligheidsaspecten zullen worden beoordeeld en gepresenteerd in een overzichtelijke rapportage die naast toetsingsdocument voor het bevoegd gezag tevens door u gebruikt kan worden bij de realisatie van het gebouw.
 • Inspectie brandveiligheid
  Nex2us kan de status van de brandveiligheid en het brandveilig gebruik van uw gebouw en bedrijf in kaart brengen zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
 • Gelijkwaardigheid
  Juist op het gebied van brandveiligheid wordt regelmatig gevraagd om gelijkwaardige oplossingen. Als een eis niet uitvoerbaar of te duur is, kan Nex2us u adviseren over gelijkwaardige alternatieven die voldoen aan de functionele eisen van de betreffende regelgeving.
 • Permanente en variabele vuurbelasting
  Nex2us kan de permanente vuurbelasting of dé vuurbelasting van een gebouw bepalen in het kader van wbdbo-reductie of om bijvoorbeeld aan te tonen dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen.

Maak kennis met de dienstverlening van Nex2us
Wilt u profiteren van onze deskundigheid? Wij maken graag een afspraak voor een oriënterend gesprek.