Gecertificeerde bouwplantoets

Nex2us streeft er naar om met adequate toetsing een bijdrage te leveren aan betere gebouwen. Het is dan ook een integraal onderdeel van het bouwproces die start vanaf het vroege ontwerp. Alle betrokkenen bij de toetsing moeten voortdurend kunnen vertrouwen op een integer, transparant en deskundig oordeel. Om ervoor te zorgen dat een bouwaanvraag volledig is, er geen strijdigheden met de bouwregelgeving zijn en dat de diverse adviezen onderling en op de tekeningen zijn afgestemd, zullen de ontwerpprocessen anders ingericht moeten worden. Hiervoor is geen extra stap of extra tijd benodigd binnen het ontwerproces, maar het enigste wat benodigd is, is een andere manier van denken en werken, namelijk het ‘Integraal toetsen en ontwerpen’. De praktijk leert dat het raadzaam is om vroegtijdig in het ontwerpproces een onafhankelijke coördinator aan te stellen om de werkzaamheden van de diverse adviseurs en de architect te coördineren.

In de toekomst zal Nex2us, na wettelijke verankering, de gecertificeerde bouwplantoets  conform de BRL 5019 aanbieden.  Lees meer…

Op dit moment volgt Nex2us de procedures zoals benoemd in de BRL 5019 en kunnen wij als coördinator optreden en gedurende het ontwerpproces verschillende toetsmomenten inlassen. Fouten worden dan eerder gevonden waardoor faalkosten beperkt worden. Tijdens de ontwerpfase wordt de coördinatie verzorgd tussen de externe adviseurs en bewaken de randvoorwaarden aan het ontwerp. Vervolgens wordt er op toegezien dat het bouwplan voldoet aan alle wet- en regelgeving voordat het bij de gemeente wordt ingediend, zodat de opdrachtgever later niet voor verrassingen komt te staan.

De toetsingsmethodiek
Een veel toegepaste werkwijze van Nex2us is een bewakingsproces van de vergunning aanvraag procedure waarin o.a. 3 toetsmomenten zijn opgenomen:

 • Stap 1 ;
  Oriënterend overleg met de verschillende partijen waarbij geïnventariseerd wordt wie welke taken heeft. Hierna wordt de taakverdeling met betrekking tot de indieningsvereisten binnen het ontwerpproces vastgelegd.
 • Stap 2, toetmoment 1 ;
  In VO-fase worden met name de eisen op het gebied van brandveiligheid belicht die een belangrijke invloed hebben op het ontwerp, zodat er voldoende gelegenheid is om onderzoek te doen naar mogelijke knelpunten ten opzichte van de regelgeving. Bij mogelijke knelpunten wordt richting gegeven aan mogelijke oplossingen waarmee wél aan de voorschriften kan worden voldaan zodat tot een goed definitief ontwerp kan worden gekomen. Indien gewenst (afhankelijk van de projectomvang) kan deze fase op locatie worden uitgevoerd zodat eventuele knelpunten kunnen worden toegelicht en een actieve bijdrage geleverd kan worden aan mogelijke oplossingen.
  Aanvullend wordt de taakverdeling voor de indieningsvereisten bewaakt.
 • Stap 3, toetsmoment 2 ;
  In DO-fase wordt het plan volledig getoetst aan alle relevante voorschriften van het Bouwbesluit. In deze fase dienen tevens de benodigde (bouwbesluit)berekeningen te worden gecontroleerd. Voorschriften die niet voldoen of niet beoordeelbaar zijn, worden voorzien van een toelichting zodat duidelijk is op welke punten nog aanpassingen nodig zijn. Hierbij wordt tevens duideliijk gemaakt welke partij de aanpassing dient te verrichten waardoor niets tussen wal en schip kan komen te vallen. De resultaten uit deze toetsing worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage.
  Aanvullend wordt er een document opgesteld waaruit blijkt dat alle vereisten stukken aanwezig zijn en waarin tevens wordt vermeld waar welke informatie te vinden is.
 • Stap 4, toetsmoment 3 ;
  In bestek- of bouwaanvraagfase kan een hertoetsing plaatsvinden waarbij het plan opnieuw wordt gecontroleerd op de knelpunten uit de vorige fase; de overige voorschriften worden eveneens voorzien van een toelichting zodat een rapportage ontstaat waaruit blijkt dat het gehele plan is getoetst aan het Bouwbesluit.

Samengevat biedt dit proces de volgende voordelen:

 • Een hogere kwaliteit van de aanvraag (volledige aanvraag) en daarmee van het ontwerp- en bouwproces;
 • Door het vroegtijdig inschakelen van een Bouwbesluittoetser kunnen fouten eerder worden gevonden, waardoor faalkosten beperkt worden;
 • Door één partij de vergunningaanvraag te laten coördineren worden de stukken van alle partijen op elkaar afgestemd en bespaart u als opdrachtgever, uw toch al schaarse, tijd.
 • De doorlooptijd van de vergunningverlening kan sneller, eerder bouwen betekent vaak besparing op de kosten;
 • Ook zal bespaard kunnen worden op de kosten van de aanvraag zelf, omdat er minder gegevens aangeleverd hoeven te worden en omdat de leges wellicht omlaag kunnen.

Maak kennis met de dienstverlening van Nex2us
Wilt u profiteren van onze deskundigheid? Wij maken graag een afspraak voor een oriënterend gesprek. Neem contact met ons op.