Na een succesvolle eerste ronde wordt de subsidieregeling voor het stimuleren van herbestemming van monumenten weer opengesteld. De animo voor deze regeling is groot. Voor deze ronde is 1,7 miljoen euro beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en 0,7 miljoen voor het tijdelijk wind- en waterdicht maken van monumenten. De regeling is bedoeld voor allerlei soorten monumenten, met en zonder een beschermde status. Vanaf 1 oktober kan subsidie worden aangevraagd. De indieningstermijn sluit op 30 november.

Eerder dit jaar werd al ongeveer 3 miljoen verdeeld onder initiatiefnemers die leegstaande, karakteristieke gebouwen een nieuw leven gunnen. De rijksoverheid vindt dat deze initiatiefnemers een steun in de rug verdienen. Zij zetten zich vaak jarenlang met tomeloze energie in voor de herbestemming van een monument dat de samenleving het behouden waard vindt.

Stimuleren van herbestemming
De komende tien jaar raakt 2 miljoen vierkante meter aan monumentale panden in onbruik. Eigenaren, maar ook omwonenden, gemeenten en andere initiatiefnemers zetten hun schouders onder de herbestemming van zulke markante gebouwen. Met het beschikbaar stellen van 2,4 miljoen euro subsidie per jaar faciliteert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming en het tijdelijk wind- en waterdicht maken van leegstaande, historisch waardevolle en karakteristieke gebouwen. Deze subsidie draagt bij aan behoud van ons erfgoed voor de toekomst.

Wijzigingen
Met ingang van de nieuwe subsidieronde is de regeling op een aantal punten bijgesteld. In de eerste ronde bleek veel vraag te zijn naar subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek. Daarom is besloten meer budget toe te kennen aan dit onderdeel van de regeling ten koste van het onderdeel wind- en waterdicht maken. Daarnaast is de indieningstermijn beperkt tot twee maanden en zijn er nieuwe selectiecriteria ingevoerd voor de verdeling van het beschikbare budget. Voor de haalbaarheidsonderzoeken betekent dit dat eigenaren voorrang krijgen boven andere belanghebbenden. Binnen deze twee groepen krijgen zogeheten ‘Aangewezen organisaties voor monumentenbehoud’ voorrang. Voor de verdere selectie is het principe ‘laagste kosten eerst’ ingevoerd. Subsidie voor het wind- en waterdicht maken kan alleen door eigenaren worden aangevraagd. Hier gelden dan ook alleen de laatste twee selectiecriteria.

Meer informatie over de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten