Per 1 januari 2013 is het energielabel voor nieuwbouw (woningen en utiliteitsbouw) verplicht, meldde het ministerie van BZK op 10 mei tijdens de NEN informatie-bijeenkomst EnerZie. Voor het bepalen van het energielabel wordt bij oplevering de EPC in de praktijk getoetst. Deze week is door KBI het concept protocol opleveringstoets Energielabel Nieuwbouw openbaar gemaakt. KBI is het informatieloket voor certificering in de bouw- en installatiesector.

Voor het Energielabel voor nieuwe woningen en woongebouwen moet de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) worden berekend volgens NEN 7120 en moet de gebouwopname worden uitgevoerd volgens het nieuwe hoofdstuk 8 van de ISSO-publicatie 82.1(‘protocol voor woningbouw’). Voor het afgeven van het Energielabel voor nieuwe woningen en woongebouwen zal certificering volgens de BRL9500, deel 05, wettelijk verplicht zijn op grond van de Regeling Energieprestatie Gebouwen (REG).

Voor utiliteitsgebouwen moet de EPC eveneens worden berekend volgens NEN 7120, en wordt de gebouwopname uitgevoerd volgens hoofdstuk 8 van de ISSO-publicatie 75.1 (‘protocol utiliteitsbouw’), en is certificering voor het afgeven van het Energielabel volgens de BRL9500, deel 06, verplicht. ‘

Onder bepaalde voorwaarden mag de energielabelmethode voor nieuwbouw ook worden toegepast voor bestaande woningen en bestaande andere gebouwen, waardoor het mogelijk is om een hogere energielabelklasse te bereiken.

De BRL9500-05 “Energielabel, methode nieuwe woningen en woongebouwen” en BRL9500-06 “Energielabel,  methode nieuwe utiliteitsgebouwen”, liggen momenteel tot 1 juni 2012 ter kritiek. In deze BRL’s staat beschreven wat de eisen zijn die worden gesteld aan de personen die de toetsing uitvoeren, de zogenoemde EPN-adviseurs of EPN-opnemers (EPN staat hier voor EnergiePrestatie Nieuwbouw). Feitelijk staan alleen de BRL 9500-05 en -06 ter kritiek. Deze kunnen echter niet beoordeeld worden zonder de bijbehorende hoofdstukken uit de ISSO-publicatie. ISSO heeft toegezegd dat als er kritiek is op de opnameprotocollen dit ook verwerkt zal worden.

Download het concept protocol nieuwbouwwoningen.

Download het concept protocol utiliteitsbouw.

Ga voor meer informatie, zoals links naar de concept BRL9500 deel 05 en concept BRL 9500 deel 06 (eisen aan de toetsers) naar www.kbi.nl.