Vanaf 1 januari 2015 gelden scherpere eisen voor de energieprestatie en de thermische isolatie van nieuwe gebouwen. Voor nieuwe woningen komt de maximale energieprestatiecoëfficiënt (EPC) op 0,4. Ook voor alle typen utiliteitsgebouwen worden de huidige eisen aangescherpt met rond 50% ten opzichte van 2007. De aanscherping van de eisen past in de ontwikkeling richting bijna-energieneutrale nieuwbouw eind 2020.

De EPC-eisen voor woningen en alle typen utiliteitsgebouwen worden per 1 januari 2015 als volgt:

Functie

Huidige EPC-eis

EPC-eis
per 1-1-2015

Aanscherping
tov 2013

Woonfunctie: woonwagen 1,3 1,3 0%
Andere woonfunctie 0,6 0,4 -33%
Bijeenkomstfunctie 2,0 1,1 -45%
Celfunctie 1,8 1,0 -44%
Gezondheidszorgfunctie met bedgebied 2,6 1,8 -31%
Andere gezondheidszorgfunctie 1,0 0,8 -20%
Kantoorfunctie 1,1 0,8 -27%
Logiesfunctie in logiesgebouw 1,8 1,0 -44%
Andere logiesfunctie 1,4 1,4 0%
Onderwijsfunctie 1,3 0,7 -46%
Sportfunctie 1,8 0,9 -50%
Winkelfunctie 2,6 1,7 -35%

Per 1 januari 2015 gelden ook scherpere eisen voor de thermische isolatie van gebouwen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens om meer aandacht te besteden aan de bouwkundige schil van een gebouw. Momenteel geldt voor de Rc-waarde (is warmteweerstand) een eis van minimaal 3,5 m2.K/W voor de gehele schil. Die eis wordt per 1 januari 2015 gedifferentieerd naar type constructie. Voor gevels gaat de minimale Rc-waarde naar 4,5 m2.K/W en voor daken naar 6,0 m2.K/W. De minimale Rc-waarde voor vloeren blijft 3,5 m2.K/W. Voor ramen, deuren en kozijnen geldt nu als eis een U-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt) van hoogstens 1,65 W/m2.K. Vanaf 1 januari 2015 geldt deze eis als gemiddelde voor alle ramen, deuren en kozijnen. Een individuele component (dus een afzonderlijk raam, deur of kozijn) mag maximaal een U-waarde van 2,2 W/m2.K hebben.

Zie Staatsblad 342 van 26 september 2014: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-342.html en dossier Energiebeleid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energiebeleid/energiebesparing.